Laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015. gada 31.augustam Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē sadarbībā ar Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti tika realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" projekts „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana”.

Projekta ietvaros tika veikti zinātniski pētījumi (ietverot gan lauka darbus, gan matemātisko modeļu izstrādi), lai izstrādātu jaunu pakalpojumu (produktu): heterogēnu ģeoloģisko datu pārvaldības un modelēšanas sistēmu. Šāda sistēma var tikt pielāgota katram individuālam gadījumam ģeoloģisko datu turētājiem, kas saskaras ar kompleksām ģeoloģiska rakstura problēmām. Ģeoloģiskās izpētes dati ir nozīmīgi daudzām tautsaimniecības un zinātņu nozarēm, sākot ar derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu ieguvi, celtniecību un beidzot ar dabas aizsardzību un ilgtspējīgas attīstības plānošanu. Nereti, ģeoloģisko datu turētāji saskaras ar datu nesavienotības problēmām, kas ierobežo datu turpmāku izmantošanu un kompleksu analīzi. Projekta rezultātā ir izstrādāts specifikāciju kopums, detāli aprakstot ģeoloģiskos datus, to veidus, identificējot būtiskākās ģeololoģiskās problēmas, nenoteiktības, izstrādāti un dokumentēti matemātiskie risinājumi. Savukārt projekta eksperimentālās izstrādes posmā ir izstrādāts Daugavas HES ūdenskrātuvju kaskādes hidroģeoloģiskais datormodelis, ietverot gan ģeometrisko modeli, gan pjezometriskā ūdenslīmeņu stacionāros aprēķinus. Ģeometriskais modelis satur informāciju par reljefu, ģeoloģisko slāņu novietošanu un ģeometrisku saistību ar materiālīpašībām un robežnosacījumiem, kuri ir nepieciešami ūdenslīmeņu aprēķiniem. Ūdenslīmeņu aprēķini, savukārt, sniedz informāciju par pazemes ūdeņu plūsmām un līmeņiem. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā rūpniecisko pētījumus un eksperimentālo izstrādnes, kas veiktas projekta ietvaros, rezultēsies līdz konkrētiem gala lietotājiem piemērotiem, komerciāliem risinājumiem. Projekta kopējais finansējums nedaudz pārsniedza 700 000  EUR, 57% no izmaksām finansēja Eiropas Savienība.

Dalīties