Par projektu

Projekts „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana”

Vienošanās Nr. 2013/0054/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007

LU reģistrācijas Nr.: ESS2013/148

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2014- 31.08.2015.

Projekta kopējais finansējums: 707237.01  EUR (403125.2  EUR jeb 57% no projekta attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība).

Sadarbojoties Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāšu zinātniekiem, uzsākts darbs pie pētījumu projekta „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana” realizācijas.Šis ir viens no 27 otrajā kārtā apstiprinātajiem projektiem, kas saņems finansējumu  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" ietvaros.

Projekta ietvaros tiks veikts pētījums, lai izstrādātu jaunu pakalpojumu (produktu): heterogēnu ģeoloģisko datu pārvaldības un modelēšanas sistēmu - Ģeovipumu. Pakalpojumu ir plānots piedāvāt liela apjoma ģeoloģisko datu turētājiem, kas saskaras ar kompleksām ģeoloģiska rakstura problēmām.

 

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir programmatūras rīku pētniecība un attīstība specializētā datorzinātnes jomā – heterogēnu ģeoloģisko datu pārvaldība, apstrāde un analīze.

Projekta mērķis ir izstrādāt katram individuālam gadījumam pielāgojamu datu pārvaldības un ģeoloģiskās modelēšanas risinājumu – Ģeovipumu.

 

 Pētījuma aktualitāte

Ģeoloģiskās izpētes dati ir nozīmīgi daudzām tautsaimniecības un zinātņu nozarēm, sākot ar derīgo izrakteņu un pazemes ūdeņu ieguvi, celtniecību un beidzot ar dabas aizsardzību un ilgtspējīgas attīstības plānošanu.

Tipiskas ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās informācijas  krātuves ietver plašas datu rindas ar dažāda veida informāciju. Tie var būt mērījumi izpētes un ekspluatācijas urbumu ierīkošanas laikā, ilggadīgi ūdeņu kvalitātes monitoringa rezultāti vai pat ģeoloģisko datu interpretācijas un modelēšanas rezultāti. Šāda veida informācijas uzglabāšanas formāts gadu gaitā var mainīties un nereti rezultāti iegūti izmantojot specializētas datu apstrādes metodes un programmas, tādēļ  informācijas vienības nav savietojamas ar standarta datu apstrādes rīkiem un datu turpmāka izmantošana ir ierobežota.

Šobrīd ir pieejams plašs klāsts datorprogrammu datu bāzu pārvaldībai un ģeoloģisko procesu modelēšanai, tomēr katrs no šiem risinājumiem izstrādāts vienam konkrētam mērķim un nav analogs Ģeovipumam.

 

Sagaidāmie rezultāti

Projekta noslēgšanas rezultātā tiks izstrādāts katram individuālam gadījumam pielagojams un zinātniski pamatojams datu pārvaldības un modelēšanas risinājums, Ģeovipums, kas tiks piedāvāts lielajiem ģeoloģisko datu turētājiem un komersantiem, kas saskaras ar ģeoloģiska rakstura problēmām Baltijas jūras reģionā.

 

Projekta zinātniskais vadītājs

Uldis Bethers, e-pasts: Bethers(at)latnet.lv, tel.: 29561523